PL | EN

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - rekrutacja

Wydanie 2
Data: 2019-03-20
Niniejszy dokument jest własnością NOVOMATIC Technologies Poland S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kategoria jawności:
I (PUBLICZNE)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NOVOMATIC TECHNOLOGIES POLAND SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Krakowskiej 368 w Zabierzowie, KRS 0000029471 (dalej jako "Administrator" lub "NTP").
 2. NOVOMATIC Technologies Poland S.A. wyznaczył Arkadiusza Malczyka na inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pod adresem pocztowym ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierzów, Polska, a także elektronicznie poprzez adres e-mail: a.malczyk@qconsultant.com.pl – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez NOVOMATIC Technologies Poland S.A. oraz korzystania z Twoich praw jako podmiotu danych osobowych i związanych z przetwarzaniem tych danych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez NTP,
  • realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez NTP,
  • udostępnienia ich innym podmiotom z Grupy Kapitałowej NOVOMATIC (kontrolowanej bezpośrednio lub pośrednio przez NOVOMATIC Gaming Industries GmbH – dalej "Grupa NOVOMATIC"), w celu udziału w obecnych i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • przepis prawa – w zakresie określonym w Kodeksie pracy, w przypadku, gdy umową łączącą Panią/Pana z NTP ma być umowa o pracę,
  • niezbędność do zawarcia umowy innej niż umowa o pracę,
  • zgoda – w zakresie danych, wykraczającym poza wskazane w Kodeksie pracy, lub niezbędnych do zawarcia umowy, w zakresie przyszłych rekrutacji, a także w zakresie rekrutacji prowadzonych przez podmioty z Grupy NOVOMATIC,
  • prawnie uzasadniony interes Administratora – w szczególności w zakresie przeciwdziałania oszustwom, a także dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
 5. Dane osobowe będą przekazywane:
  • podmiotom z Grupy NOVOMATIC – tylko, jeżeli udzielona została w tym zakresie osobna zgoda, w celu udziału w obecnych i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty,
  • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie NTP w zakresie usług świadczonych przez te podmioty na rzecz NTP (w tym w szczególności podmiotowi dostarczającemu i obsługującemu system informatyczny do prowadzenia procesu rekrutacji), przy czym zawsze na podstawie umowy zawartej z NTP i zgodnie z poleceniami otrzymywanymi przez NTP.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Przekazywanie odbywa się na podstawie umowy z podmiotem, który jest zgodny z porozumieniem pomiędzy Komisją Europejską i rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie nowych ram dotyczących transatlantyckich wymian danych osobowych w celach handlowych: Tarczy Prywatności UE-USA, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzającą zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii do podmiotów w Stanach Zjednoczonych.
 7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda ma Pani/Pan prawo:
  • żądać przeniesienia danych osobowych, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi oraz
  • wycofać w każdym czasie udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
  W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes NTP ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Brak podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji lub przyszłych rekrutacjach.